• مدیریت دستگاه به واسطه کارت مدیریت
  • قابلیت تعریف 600گروه مجزا
  • قابلیت صدور بی نهایت کارت تردد و بی نهایت رمز مهمان برای هر گروه
  • امکان قطع و وصل کلیه دسترسی های هر گروه((بطور مثال واحد 1 با بی نهایت کارت تردد) از طریق کارت مدیریت بوده و بدون نیاز به حضور کارت های تردد آن گروه می باشد.)
  • قابلیت گروه بندی کاربران (بطور مثال هر واحد مسکونی و یا فرد یک گروه مجزا بوده وکارت های تردد و رمز مهمان مخصوص خود را دارد.)
_

stand-alone

دستگاه کنترل تردد و کنترل دسترسی بر پایه rfid

مناسب برایساختمان ها ، ادارات
سازندهSBT
تاریخ تولید27 فروردین 1398
قیمت250,000 تومان
موجوداست

دیجیتال